Government of Maharashtra Satyameva Jayate

What's New

From Date
To Date
Keyword Search
S.N. Title Date Download
1 लेखन सामग्री दरपत्रके मागविण्याबाबत 10-08-2022 लेखन सामग्री दरपत्रके मागविण्याबाबत[size:2554KB]
2 कार्यालयीन कामकाजा करीता आवश्यक सर्व प्रकारच्या फाईल्स,पेपर रीप, लेखन सामुग्री चे दरपत्रक मागवण्याबाबत 10-08-2022 पेपर रीप दरपत्रके मागवण्याबाबत[size:1911KB]
सर्व प्रकारच्या फाईल्स, दरपत्रके मागविणे बाबत.[size:2175KB]
3 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण संस्थेची माहितीपट (Documentary) निर्मिती करणेसाठी एजन्सी नियुक्त करणेबाबत 08-07-2022
4 Local Network Connectivity 06-07-2022 LAN कनेक्शन करण्याकरिता [size:865KB]
5 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे, औताडे-हांडेवाडी नगर रचना योजना क्र.3 ला अंतिम स्वरुप देणे कामी सुनावणी 04-06-2022 जाहीर सूचना यादी[size:773KB]
6 सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या दिनांक २४/०५/२०२२ व २५/०५/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमध्ये निवड झालेल्या अधिका-यांची यादी 27-05-2022 निवड यादी[size:37KB]
7 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ कलम ७२ मधील तरतुदीप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे वडाचीवाडी नगर रचना योजना क्र. २ 17-03-2022 जाहीर सुचना[size:4564KB]
8 प्राधिकरण कार्यालयातील विभाग निहाय जनमाहिती अधिकारी / प्रथम अपिलीय अधिकारी 06-12-2021 माहिती अधिकारी-अपिलीय अधिकारी[size:1722KB]
9 पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयाचे सुधारित वकील धोरण 02-04-2021 सुधारित वकील धोरण-२०२०[size:3662KB]
10 University Flyover Traffic Congestion Report 20-02-2020
11 construction in pune 01-09-2020
12 PMRDA approves 29,000 houses 10-08-2018