Government of Maharashtra Satyameva Jayate

banner

  • banner-image
  • banner-image
  • banner-image
  • banner-image
  • banner-image

Smaple line of sentecnce text Smaple line of sentecnce textSmaple line of sentecnce text हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे वाकड, ता. मुळशी जि. पुणे येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम११(१) खालील अधिसूचना PMRDA to conduct e-Auction of 31 convenience shop at Sector 30 (Walhekarwadi, chinchawad). Details available on https://eauction.gov.in महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ६८ (२) अनुसार प्रारूप नगर रचना योजना मांजरी खुर्द-कोलवडी क्र. ११ ही योजना साठी प्राथमिक / अंतिम न.र. यो. तयार करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना सुनावणी देणे करीता दि. १४/११/२०२२ ते दि. १८/११/२०२२ व दि. २८/११/२०२२ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केलेला आहे. Construction of 357 residential quarters along with Welfare Complex, Mess- Barrack, Multipurpose Hall & 10 retail shops at CTS No. 1446,1447 &1448, Aundh, Pune411007 including all allied works शासन परिपत्रक क्र.एलक्यूएन-०१/२०१७ प्र.क्र.१२/अ-२ दिनांक २५/०१/२०१७ अन्वये खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेणेबाबत नोटीस हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे वाकड, ता.मुळशी येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना. PMRDA to conduct e-Auction of 12 Commercial plots at prime locations. Details available on https://eauction.gov.in हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी मौजे- वाकड ता. मुळशी जि. पुणे येथील खाजगी वाटाघाटीने जमीन खरेदी करणेबाबत जाहीर प्रकटन हिंजवडी ते शिवाजीनगर पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे भांबुर्डा, ता. पुणे शहर, जि. पुणे येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे भांबुर्डा, ता. पुणे शहर, जि. पुणे येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता स.न.१, मौजे बाणेर, ता.हवेली येथील भूमी संपादन, पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे हिंजवडी, माण ता.मुळशी व मौजे बाणेर ता. हवेली येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे हिंजवडी, माण ता.मुळशी येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना. भूमी संपादन, पुनर्वसन वपुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेच हक्क अधिनियम, २०१३ कलम २१ (२ ते ५) व २२(१) अन्वये नोटीस. भूमी संपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेच हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा)अधिनियम २०१८ अन्वये कलम १९ पोट-कलम (१) अन्वये घोषणपत्र हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे भांबुर्डा, ता. पुणे शहर जि. पुणे येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे भांबुर्डा ता.पुणे शहर, जि. पुणे व मौजे- बाणेर, बालेवाडी ता. हवेली येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी मौजे- बाणेर, बालेवाडी ता. हवेली व मौजे-म्हाळुंगे ता. मुळशी येथील खाजगी वाटाघाटीने जमीन खरेदी करणेबाबत जाहीर प्रकटन. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी मौजे वाकड तालुका मुळशी ,जिल्हा पुणे करिता खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदीने घेणेबाबत नोटीस. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पा करिता मौजे महाळुंगे व हिंजवडी ता.मुळशी येथील भूमी संपादन , पुनर्वसन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम ,२०१८ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी मौजे बाणेर व बालेवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे करिता खाजगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेणेबाबत नोटीस

Welcome to Pune Metropolitan Region Development Authority

THE PREMIUM INTERNATIONAL INVESTMENT DESTINATION - ULTRA MODERN and FUTURISTIC

Pune Metropolitan Region Development Authority (PMRDA) has envisaged an unprecedented approach towards sustainable growth of the region. With a firm belief in organized progress and digital information access to all the stakeholders, PMRDA is all set to create the future of living and doing business with very high liveability index. We are going to write the grandest of all global stories of urbanization in the twenty first century.

As a lucrative investment destination for domestic and international investors, the Pune Metropolitan Region is developing into a growth engine for both national and global economy.

Conceived and spearheaded by Hon. Chief Minister of Maharashtra, Shri. Eknath Shinde, establishment of PMRDA is a paradigm shift in governance practices, giving direction to accelerated and meticulously designed urbanization with state of the art infrastructure.

Read more
Hon. Chief Minister, Maharashtra
Shri. Eknath Shinde

Shri. Eknath Shinde

Hon. Chief Minister, Maharashtra

Hon'ble Chief Minister, Government of Maharashtra is Chairman of the Authority, which is the highest policy making body of PMRDA. Read More

Metropolitan Commissioner
Rahul Ranjan Mahiwal (I.A.S)

Rahul Ranjan Mahiwal (I.A.S)

Metropolitan Commissioner

Metropolitan Commissioner is an appointee by the Government of Maharashtra. He heads the office of PMRDA. Read More

What's New

Title : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 कलम 72 मधील तरतुदीप्रमाणे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे, होळकरवाडी नगर रचना योजना क्र.5 ला अंतिम स्वरुप देणे कामी सुनावणी करीता दिनांक 21 ते 25 व 28 ते 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी निश्चित केलेल्या आहेत, तरी संबंधीत भूखंडधारकांनी नियोजीत दिनांकास व वेळेस लवाद नगर रचना योजना पु.म.प्र.वि.प्रा. नविन प्रशासकीय इमारत, आकुर्डी, पुणे यांचे कार्यालयात उपस्थीत रहावे.

Date : 18-11-2022


Title : PMRDA to conduct e-Auction of 31 convenience shop at Sector 30 (Walhekarwadi, chinchawad). Details available on https://eauction.gov.in

Date : 15-11-2022


Title : प्राधिकरण कार्यलयाकरिता विविध कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हीडीओ शूटिंग बाबत दर पत्रके सादर करण्याकरिता

Date : 14-11-2022


Title : महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ६८ (२) अनुसार प्रारूप नगर रचना योजना मांजरी खुर्द-कोलवडी क्र. ११ ही योजना साठी प्राथमिक / अंतिम न.र. यो. तयार करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांना सुनावणी देणे करीता दि. १४/११/२०२२ ते दि. १८/११/२०२२ व दि. २८/११/२०२२ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केलेला आहे.

Date : 11-11-2022


Title : प्राधिकरण कार्यलयाकरिता विविध कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हीडीओ शूटिंग बाबत दर पत्रके सादर करण्याकरिता

Date : 02-11-2022


Title : प्राधिकरण कार्यालयाच्या सियाज वाहनाकरीता इन्शुरन्स पोलिसी करीता दरपत्रके मागविण्याबाबत

Date : 07-10-2022


Title : प्रिंटरचे टोनर- कार्टेज रिफीलींगसाठी दरपत्रके सादर करण्याबाबत

Date : 01-09-2022


Title : संगणक व त्या अनुषंगिक साहित्य खरेदी करण्याकरिता एजन्सीची नेमणूक करण्याबाबत

Date : 29-08-2022


Title : जमीन व मालमत्ता विभागाकरीता जमीन मिळकतीचे व्यवस्थापन संगणकीय प्रणाली तयार करण्याबाबत

Date : 26-08-2022


Title : लेखन सामग्री दरपत्रके मागविण्याबाबत

Date : 10-08-2022


Title : कार्यालयीन कामकाजा करीता आवश्यक सर्व प्रकारच्या फाईल्स,पेपर रीप, लेखन सामुग्री चे दरपत्रक मागवण्याबाबत

Date : 10-08-2022


Title : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण संस्थेची माहितीपट (Documentary) निर्मिती करणेसाठी एजन्सी नियुक्त करणेबाबत

Date : 08-07-2022


Title : Local Network Connectivity

Date : 06-07-2022


Title : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे, औताडे-हांडेवाडी नगर रचना योजना क्र.3 ला अंतिम स्वरुप देणे कामी सुनावणी

Date : 04-06-2022


Title : सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या दिनांक २४/०५/२०२२ व २५/०५/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमध्ये निवड झालेल्या अधिका-यांची यादी

Date : 27-05-2022


Title : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ कलम ७२ मधील तरतुदीप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे वडाचीवाडी नगर रचना योजना क्र. २

Date : 17-03-2022


Title : प्राधिकरण कार्यालयातील विभाग निहाय जनमाहिती अधिकारी / प्रथम अपिलीय अधिकारी

Date : 06-12-2021


Title : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयाचे सुधारित वकील धोरण

Date : 02-04-2021


Title : University Flyover Traffic Congestion Report

Date : 20-02-2020


Title : construction in pune

Date : 01-09-2020


Title : PMRDA approves 29,000 houses

Date : 10-08-2018


Tender Notice

Title : Construction of FireStation Building And Residential Quarters at Gat No 80-p, Village - Kasaramboli, Tal-Mulshi, Dist-Pune

Closing Date : 19-12-2022 5:00 PM


Maps
banner Image banner Image